امروز: یکشنبه 17 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

دانلود آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی دسته: مکانیک
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 351 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 58

سیستم تولید و انتقال سه فاز به دلیل راندمان بالا و سادگی تجهیزات رایجتری ین س ستم تولیـد ین روی برق در جهان است یدر ا ین س ستم تولید به صورت متمرکـز در نیروگـاه صـورت گرفتـه و توان تول یدی از طریق ترانسفورماتورهای واحد و خطوط انتقال در ولتاژهای بالا به مراکز بار انتقـال داده یم شود یکیدر نزد بار ولتاژ بار دیگر توسط ترانسفورماتور کـاهش داده شـده و

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

مقررات آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

1 -قبل از حضور در آزمایشگاه، قبلاً تئوری آزمایش را از گـزارش کـار و سـایر مراجـع بـه دقـت مطالعه نمائید.

2 -قبل از اینکه مدار توسط استاد آزمایشگاه کنترل شود به هیچ وجه کلید مدار را وصل نکنیـد. بـا توجه به بالا بودن ولتاژ، چنانچه مدار آزمایشگاه اشتباه وصل شـده باشـد احتمـال بـرقگرفتگـی و آتشسوزی وجود دارد.

3 -در راه اندازی موتور جریان مستقیم همیشه به خاطر داشته باشید که ولتاژ اتوترانسفورماتور قبل از شروع آزمایش روی مقدار صفر تنظیم شده باشد. در غیر اینصورت احتمال سـوختن موتـور بـه دلیل جریان راهاندازی بالا وجود دارد

4 -هنگام انجام آزمایش و برقدار بودن مدار، از جابجایی سـیمهـای رابـط و قطـع و وصـل مـدار خودداری کنید.

5 -هنگامی که در مقادیر زیاد جریان کار می کنید سعی کنید آزمایش را در کمتـرین مـدت ممکـن انجام داده و پس از آن، مدار را خاموش کنید.

6 -پس از اتمام آزمایش، ابتدا ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی صفر کـرده سـپس کلیـد مـدار را قطـع کنید. عدم رعایت این امر موجب ایجاد اضافه ولتاژ و سوختن دستگاهها میگردد.

7 -گزارش کار در هفته بعد از اتمام آزمایش بایستی تحویل استاد گردد. گزارش کار در کاغـذهای با اندازه A4 تهیه گردد.

آزمایش1 : ترانسفورماتور سه فاز

هدف: مطالعه نحوه سربندی و اتصالات ترانسفورماتور سه فاز

مقدمه

سیستم تولید و انتقال سه فاز به دلیل راندمان بالا و سادگی تجهیزات رایجتری ین س ستم تولیـد ین روی برق در جهان است. یدر ا ین س ستم تولید به صورت متمرکـز در نیروگـاه صـورت گرفتـه و توان تول یدی از طریق ترانسفورماتورهای واحد و خطوط انتقال در ولتاژهای بالا به مراکز بار انتقـال داده یم شود. یکیدر نزد بار ولتاژ بار دیگر توسط ترانسفورماتور کـاهش داده شـده و بـه مصـرف کننده تحوی یل داده م شود. کثرت استفاده از ترانسفورماتور در س یستمهای قدرت دل یلی بر اهمیـت آنها می باشد. لذا شناخت و استفاده صحی یح از آنها برا بهره بردار سی مناسب از یسـتمهای قـدرت ضر یور است. یدر ا ین آزما ش نحوه سربندی و اتصالات مختلف و روابط ولتاژ، جریان و تـوان در ترانسفورماتورهای سه فاز بررس می شودی .

سربندی سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز

الف) نحوه بستن اتصالات اولیه فرض می کنیم کـه نحـوه سـی یم پ چـی تـرانس مشـخص نباشـد و تنهـا شـش زوج سـرهای اولی یه و ثانو ه در دسترس باشند. ابتدا با استفاده از اهم متر سرهای مربوط به هر س پی یم چ 3 را مشخص کرده و...

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : مقررات آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی , سربندی سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز , ترانسفورماتور , سیستم تولید و انتقال سه فاز

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر