امروز: یکشنبه 30 دی 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مكان در معماری

مكان در معماری دسته: عمران
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 67

فرمهای معماری را به سه گروه بومی، سبكی و مدرن تقسیم می كنند ارتباط میان ساخت و ساز بومی و چشم انداز پیرامونی و رمزگان سبك شناختی معماری اروپایی به عنوان برآیندی از كیفیات درونی كه در گذر تاریخ برای مناطق گوناگون انتخاب شده اند عرضه و پیشنهاد شده است و سرانجام معماری به عنوان بیانی از جهان گشوده و پویای امروزی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن ریش

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

مكان

عرف

سبك

نتیجه گیری 

مقدمه:

این مقاله به بررسی بحث و جایگاه مكان در معماری می پردازد. این بحث در حوزه اصلی تئوریهای معماری قرار می گیرد كه این مقاله بر پایه پدیدارشناسی قرار دارد .

از آنجا كه این بحث در ذهن من بسیار گنگ و نامفهوم بوده لذا مطالعه را با طرح این پرسش های اصلی آغاز كردم كه اساسا مكان چیست و چه جایگاهی در معماری دارد.

تأثیر مكان در شكل گیری معماری به چه صورتی است آیا یك معماری واحد می‌تواند در نقاط مختلف شكل بگیرد، آیا مكان شكل دهنده فرهنگ یك منطقه است و این فرهنگ شكل دهنده معماری این منطقه . دلیل به وجود آمدن معماریهای مختلف با وجود یكسان بودن نیازها و فعالیت ها چیست.

برای یافتن پاسخ این پرسش ها به سراغ كتاب معماری زبان مكان رفتم و نتایج مطالعات خود را در این مقاله ارایه كرده ام.

در واقع این مقاله خلاصه ایست از بخش سوم كتاب معماری:حضور زبان و مكان نوشته كریستان نور برگ شولتس.

بخش آخر كتاب، مكان، كه موضوع این مقاله نیز می باشد به كاربرد زبان فرمال در معماری بومی و مدرن اختصاص دارد فصل اول این بخش عرف نام دارد به نظر شولتس معماری بومی، خاستگاه و منشأ هنر مكان و هنر مكان پاسخی است به پرسش زیستن یا ساكن شدن در اینجا رابطه ای بین ابنیه بومی و ساختار منظر محیطی كه به آن تعلق دارد توضیح داده شده است و یك بازنگری روی معماری بومی اروپا آغاز        می گردد و در نهایت به این نتیجه می رسد كه خاستگاه تاریخی همه آنها مشترك است و به تعریف خاستگاه و ماهیت خاستگاه می پردازد. در فصل بعدی “ سبك” قواعد سبك شناسی معماری اروپا به مثابه تبلور كیفیات مشترك انسانی كه در طول تاریخ تحول یافته و با ویژگیهای محیطی مناطق مختلف تطبیق داده شده اند بررسی می شوند و در فصل آخر معماری مدرن به عنوان بیانی جهانی با خصوصیات باز و پویا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد این هویتی جدید است كه اگرچه اساسا یكسان است لیكن همواره به صور مختلف بروز می كند.

در بحث سبك ، سبكهای مختلف اروپا تا دوره مدرن بررسی می گردد یعنی تاریخ سبكها را بیان می كند در واقع سبك زبانی است كه می كوشد آنچه از كشورهای به كشور دیگر در معماری به ظهور می رسد را آشكار كند و در نهایت به دنبال پاسخ به این سوال است كه معماری سبكی كه بسیار انعطاف پذیر و زنده بوده به چه دلیل دچار بحران می شود. و در نهایت زبان فرمهای معماری را به سه گروه بومی، سبكی و مدرن تقسیم می كنند ار تباط میان ساخت و ساز بومی و چشم انداز پیراونی و رمزگان سبك شناختی معماری اروپایی به عنوان برآیندی از كیفیت درونی كه در گذر تاریخ برای مناطق گوناگون انتخاب شده اند عرضه و پیشنهاد می شود.

چكیده

فرمهای معماری را به سه گروه بومی، سبكی و مدرن تقسیم می كنند ارتباط میان ساخت و ساز بومی و چشم انداز پیرامونی و رمزگان سبك شناختی معماری اروپایی به عنوان برآیندی از كیفیات درونی كه در گذر تاریخ برای مناطق گوناگون انتخاب شده اند عرضه و پیشنهاد شده است و سرانجام معماری به عنوان بیانی از جهان گشوده و پویای امروزی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن ریشه ای نوینی طرح می شود كه حاصل بر همكش میان هویت هاست.

مكان:

هنر مكان به تأویلهای متنوعی تن می سپارد من اصطلاح مكان را بیشتر برای كلیت های بزرگ و كوچكی در چشم اندازهای گوناگون و نیز همین كلیت ها در نماهای داخلی به كار گرفته ام.

هنر مكان بنا به ساختار جزئی، كلی خود هنری است پایگانی . (heriar chical)، از نظر اجرائی گزینشی/ گرد اورنده و به لحاظ محتوا تاریخی است تاریخ كاركردی بنیادین در شكل گیری هنر مكان دارد و نقش آن تشویق و تحریض به دگرگونی و پایداری است در حالی كه دیگر هنرها از موقعیت دورانی كه در آن پدید آمده اند منبعث می شوند. هنر مكان، هنر كلیت هاست، هدف از آن ارائه تصاویری از جهان است تا با ایجاد بر هم كنش میان آنها معنای چیزها آشكار گردد همین چیزهای كه پیرامون ما را فرا گرفته اند و خود بر همكنش را چنان باز نمایی محلی موضعی از معنا سازیهای جهانی بر می شمارند.

طبعا همه آثار كلیت های سرانجام یافته اند یعنی ساخت آنها به واقع هم نهادی عناصر كیفی مختلف بوده است، اما هنر مكان یا به تعبیر ما معماری در اصل با تجربه زیسته در ارتباط است و از اینرو می توان مادر همه هنرهای دیگر باشد.

تصویری از این جهان كه هنر مكان ارائه اش می كند حقیقت متعینی است كه بازتاب هیچ موقعیت دینی، فلسفی یا علمی نیست گو اینكه تصویر و انگاره ارایه شده توسط آن سویه های یاد شده را نیز می تواند داشته باشد تصویر جهان آنگونه كه در هنر مكان به حضور در می آید هر تأویلی كه داشته باشد مشخص كننده موقعیت موجود نیست.

هنر مكان قادر است ار تباطی صمیمی میان یك محیط داده شده(مفروض) و انسانهای ساكن در آن محیط برقرار سازد. در یونان باستان پرسشگاه همواره به یونان باستان مرتبط بود  بهترین نمونه این ارتباط را در پری ینه شاهد بوده ایم.

هنگامی كه هنر مكان موقعیتی را به حضور در می آورد آنچه پنهان و متلاطم بوده خود را به تحقق می رساند و روشنی می بخشد تصویر معمارانه آنچنانكه لوكوربوزیه در می یافت مؤسس یك جهان است.

سوزان ك. لانگو نیز در جریان تحلیل معماری در زمینه پژوهش نگریك بر روی هنر- آنرا تصویر یك حوزه قوی معرفی كرده است اما در زیست جهان قومیت یك مفهوم ایستا نیست چون بازتابی از یك رویداد پی در پی و بی وقفه است تصویر مكان را نیز باید هر باز از نو به چنگ آورد وفهم كرد تصویر مكان همواره همان the same است بی آنكه این همان identical باشد در حالی كه امر نوپدید كه از صورت بندی زمان پدید می آید در عین حال كه بر این ساختار ها مبتنی است هرگز این همان نیست، این همانی صورتها یك ایده مجرد یا مطلق نیست بلكه شكلی از گشودگی هستی است مكان چونان فراهمی كیفیتهای صوری طبیعتا شیوه ای از هستی را مشخص می سازد كه به هر گوشه و كناری قابل ربط دادن و ستری دارد و تن به تأویلهای بیشماری می‌سپارد من این شیوه گشودگی هستی را خود مكان می دانم و معتقدم این تعریف دلیلی است بر اینكه چرا هویت یك مكان نشانگر یك گوهر یا ماهیت عمومی و مربوط به آن مكان است نقش مكان پذیرش و به جسم آوردن زیست جهان است زبان ابزاری است كه وقوع چنین رویدادی را امكان پذیر می سازد.

اتحاد و یگانگی گشتالت، فرم و فضا مشخصه مكانهایی است كه زندگی در آنها روی می دهد این یگانگی را می توان به بهترین نحو در نمونه هایی مشاهده كرد كه تاریخ هنر مكان (تاریخ معماری) ارائه شان می كند.

هر تصویر محلی نخست بر ساخته از كلیتی است كه امكانهای پیشتر موجود در آن محل را با یكدیگر یگانه و متحد سازد یعنی در چشم اندازی كه توسط انسان به كار گرفته شده است تصویر محلی در كلیت خود تنها با هم نهاده های یك بینش یا نگرش هنری فهمیده می شود اصطلاح بینش را كه در اینجا به معنای درك كلی به كار     برده ایم می یابد چونان مكاشفه یا حتی شهود در نظر آورد بدین ترتیب تعریف محلی مرتبط است با كیفیت موثر آن مكان و نه فقط خصوصیاتی كه در نگاه نخست به چشم بیننده می آید كیفیت مؤثر نیز به شكلی خود انگیخته چونان موقعیت دریافته و تجربه می شود و تجربه آن همخوان با ماهیت آن است.

قیمت فایل فقط 12,100 تومان

خرید

برچسب ها : مكان در معماری , عرف در معماری , فرمهای معماری , بومی , سبكی , مدرن , سبك شناختی معماری اروپایی , هنر معماری

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر