امروز: شنبه 27 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی انواع سیستم های بارکدینگ

بررسی انواع سیستم های بارکدینگ دسته: کامپیوتر و IT
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 339 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 97

امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپی

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده     ………………………………………………………………    ٢

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ……………………………...    ٣

            ١-١  : نوارهای مغناطیس     ………………………………….…. ٤

            ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ………………..……………………    ٤

            ٣-١  : فركانس رادیوی     ………………………………………. ٥

            ٤-١  : تشخیص صوت     ………....………………………….....     ٦

            ٥-١  : بینایی مصنوعی     ……….......………………………......    ٦

            ٦-١  : كارتهای هوشمند   ………....………………………….....     ٧

            ٧-١  : باركد   ………....………………………………..….....     ٧

            ٨-١  : برتری های سیستم باركد به دیگر سیستمهای شناسایی خودكار    ….   ٨

فصل ٢ :بارکد   ………....……………………………………….....     ٩

١-٢  : تعریف بارکد    ………....……………………….…….....     ٩

٢-٢   :تاریخچه بارکد    ………....……………….…………........    ٩

٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ………....…………..……….....     ١٢

١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ………....…..….....     ١٢

                  ٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ………......     ١٣

٤-٢  : فواید بارکد کردن   ………....………………………….....     ١٦

٥-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ………....……..……….....     ١٨

٦-٢  : انواع باركد   ………....………………………..…….....     ١٨

                   ١-٦-٢   : باركد خطی   ………....………………..…….....     ١٨

                            الف  : باركد رقمی   ………....………………….....     ١٩

                             ب  : باركد  ………………….  ALPHANUMERIC ٢٠

                   ١-٦-٢  : باركد دوبعدی   ………....…………………….....     ٢٠

           ٧-٢   : چاپ باركد   ………....………………………….....     ٢١

٨-٢ : معرفی انواع بارکد   ………....………………………….....     ٢٢

                   ١-٨-٢   …………………...……...………...    UPC/EAN   : ٢٢

١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN    ……….………………..    ٢٢

الف   : تاریخچه  ١٣  EAN            …………………٢٣

ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ..………....     ٢٤

ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN            ……….……...٢٤

٢-٨-٢   :  ٣٩   …….……………………………….      Code ٢٨

٣-٨-٢   :  ١٢٨ ………………………………………  Code٢٩

١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨ ……..…………….  Code٣٠

٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم كنترل   ……...…………...     ٣١

                  ٤-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :                   ……….....………….٣٢

                  ٥-٨-٢        PDF417   :                          ……...……….………… ٣٣

          ٩-٢ : بارکدها چگونه خوانده می شوند    ……….....……………….....     ٣٣

         ١٠-٢   : بارکد خوانها   ………....…………….………………….....     ٣٤

١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ………....………..…………….     ٣٤

٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   ……………………….....     ٣٥

٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ……………….……….....     ٣٦

         ١١-٢ : اسکنر چکونه کار می کند   ………...……………..……….....     ٣٦

١٢-٢ :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ………...….....     ٣٧

١٣-٢ : آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   ……………........     ٣٨

         ١٤-٢  :  چاپ بارکد   ………....………………………………….....     ٣٩

١٥-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   ………...…………………….....     ٣٩

١-١٥-٢ :  کارخانجات   ………....…………...…………….....     ٣٩

٢-١٥-٢ :   حمل و نقل   ………....………………………….....     ٣٩

٣-١٥-٢  :   فروشگاهها   ………...………………………….....     ٤٠

٤-١٥-٢  :   مراکز درمانی   ……….....……………………….....     ٤٠

١٦-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ………....………………………     ٤٠

فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ………....…..……………………….....     ٤٣

          ١-٣RFID   :  )تشخیص هویت رادیویی …………………...…………… ( ٤٥

٢-٣ :  برخی کابردهای ……….……………………………..     RFID٤٥

٣-٣ :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های ………………….………..     RFID٤٧

٤-٣  :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ………....……..…………………….....     ٤٧

          ٥-٣ :  ساختار ……………………………………………..     RFID٤٩

٦-٣ : اجزای تگ   ………....………………..……………….....     ٤٩

٧-٣ :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   ……….....………………….....     ٤٩

٨-٣ : آنتن   ………....………………….…………………….....     ٥١

٩-٣ :  ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   ……….....……………………   ٥١

         ١٠-٣ :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   ……….....………………………….....     ٥٢

         ١١-٣ :  کنترل کیفیت   ………....………….…………………….....     ٥٣

         ١٢-٣ :  کاربردهای عمده RFIDها    …....………………...……….....     ٥٣

         ١٣-٣ :  فرایند پرینت برچسب   ……….......……………………….....     ٥٤

         ١٤-٣ : پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ………....…………..……………….....     ٥٤

         ١٥-٣ :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ………....…………...…………….....     ٥٥

         ١٦-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ………....……………………...     ٥٧

         ١٧-٣ :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   …..………………..……….....     ٥٨

         ١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ………....……………………….....     ٥٩

١-١٨-٣ :  انبارداری و ردیابی کالا   …………..…………………     ٥٩

٢-١٨-٣ :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ………....………………………….....     ٦٠

٣-١٨-٣ :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ……..………………………….....     ٦٠

٤-١٨-٣ :   باربری   ……….....………………………….....     ٦١

٥-١٨-٣  :   خودروسازی   ……...………………………….....     ٦١

٦-١٨-٣ :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ……….………………………….....     ٦١

٧-١٨-٣ :   حریم خصوصی افراد   ……….………………….....     ٦٢

        ١٩-٣ :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   ……….......………….....     ٦٣

        ٢٠-٣ :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ………….…….....     ٦٤

        ٢١-٣ :  معایب …………………………………………       RFID٦٥

فصل ٤   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ………………….....     ٦٨

             ١- ٤ : گستره استفاده    ………....………………………….....     ٦٩

             ٢- ٤ : قالب ژنتیک   ………....….……………………….....     ٧٠

ضمیمه ١ : نمونه ای از طراحی بارکد   ………....…………………….....     ٧٢

ضمیمه ٢ : نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ………....…...……….....     ٧٥

ضمیمه ٣ : جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   …...........     ٧٧

ضمیمه ٤ : جدول انواع   ……….………………………….....     بارکد ها ٨٠

ضمیمه ٥: ا  …………..………………….....   شکال متنوعی از بارکد ٨٢

منابع :             …………………………………………………………٨٦

مقدمه:

امروزه سیستمهای اطلاعاتی كامپیوتری سهم بسزایی دركارایی امور تجاری و كنترلی دارند. لذا برای حصول این كارایی ضروری است كه اطلاعاتی كه به كامپیوترها وارد می شوند ، دقیق و بهنگام بوده و در ضمن ، گردآوری آنها نیز هزینه زیادی دربر نداشته باشد . درمیان انواع سیستمهای شناسایی خودكار ، تكنولوژی باركد جزء ساده ترین ها است. این سیستم به صورت تجهیزات جانبی كامپیوترهای شخصی كه امروزه در واحدهای صنعتی ، تجاری و اداری كشور جایگاه مهمی یافته اند ، قابل بكارگیری است.

در این تحقیق سعی شده انواع سیستم های بارکدینگ معرفی شده  و کاربرد های هر یک مورد بررسی قرار گیرند.

همچنین باتوجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف،وتوسعه تغییرات در تکنولوژی های موجود،ما را بر آن داشت تا از فنآوری های جایگزین و جدید نیزمواردی را بیان کنیم.

در پایان لازم میدانم از زحمات جناب آقای مهندس آشفته ) سرپرست کارآموزی ( و همچنین جناب آقای مهندس لشکری  )استاد  کارآموزی(   که بنده را در انجام این مهم یاری رسانده اند ،کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.

با آرزوی توفیق

چکیده :

در سالهای اخیر ، نوارهای سیاه وسفید ظاهراً همشكلی كه روی بسیاری از كالاهای تجاری از قبیل مجلات ، نوشابه ها ، كنسروها، كتابها ، انواع جعبه ها و …  چاپ  می شود ، بسیاری از نظرها رابه خود جلب كرده است . این نوارهای سیاه وسفید كه باركد نام دارند ، علائمی هستند كه حاوی اطلاعاتی در مورد کالا ها می باشند. برای رمزگشایی این علائم باید از دستگاهی به نام اسكنر باركد استفاده نمود كه بارکد را بصورت نوری می خواند و به كامپیوتر متصل به آن منتقل می كند. اسكنر باركد از خود نوری می تاباند كه پس از برخورد با نوارهای سیاه وسفید باركد ، دوباره به دستگاه بازباتانده می شود. جاهایی كه سیاه است نور را كمتر و جاهایی كه سفید است ، نور را بیشتر بازمی تابانند و در نتیجه اسكنر می تواند  تغییرات و  در حقیقت پهنای  نوارها را  تشخیص دهد. این نوارها بسته به ضخامتشان و فاصله شان از هم ، اطلاعات مختلفی را در بردارند ( ارتفاع خطوط ، اطلاعاتی را بیان نمی كند ) .

آشنایی با مفهوم شناسایی خودكار :

با همگانی شدن كامپیوتر و بكارگیری آن در عرصه حاضر، پردازش اطلاعات و استخراج نتایج مورد نیاز با سرعت بسیار بالا انجام می شود. جمع آوری اطلاعات، وارد کردن داده ها به کامپیوتر، پردازش اطلاعات و نمایش نتایج یا دادن گزارشات مراحلی هستند که در یک سیستم اطلاعاتی كامپیوتری طی می شوند. در این زنجیره تنها پردازش اطلاعات و نمایش نتایج با سرعت و دقت زیاد و توسط ماشین انجام می شوند، در حالی كه در مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر كه اصلی ترین مراحل هستند، هنوز هم به نیروی انسانی متكی بوده و دقت و سرعت کاربر عاملی تعیین كننده است.

در واقع از دیدگاه بهره وری كل سیستم ،مراحل جمع آوری اطلاعات و وارد کردن داده ها به کامپیوتر گلوگاه سیستم خواهند بود ؛ چرا كه کاربر هیچ گاه نخواهد توانست همگام با سرعت كامپیوتر، داده ها را جمع آوری و وارد سیستم نماید و درصد بالای خطا در این مرحله عملا درصد خطای موجود در خروجی مجموعه را افزایش می دهد. بنابراین ضرورت جایگزینی ماشین به جای انسان در این مراحل نیز اجتناب ناپذیر است . وظیفه این جایگزینی را تكنولوژی های شناسایی خودكار بر عهده دارند.

 شناسایی خودكار با جایگزین كردن تكنولوژی پیشرفته ماشین به جای انسان ، عمل تشخیص داده ها ، جمع آوری آنها و ورود به كامپیوتر را از اختیار کاربر خارج ساخته و خودعهده دار این وظیفه خطیر می شود. این جایگزینی سبب رفع گلوگاههای سیستم و افزایش شدید بهره وری كل مجموعه خواهد شد .

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : سیستم های بارکدینگ , نوارهای مغناطیس , بارکدینگ

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر