امروز: پنجشنبه 25 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز

دوره آموزشی تجهیزات فرآیندی صنایع نفت و گاز دسته: صنایع نفت و گاز
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 6917 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 251

فرایند و تجهیزات اصول طراحی تجهیزات فرایندی تجهیزات فرایندی مانند پمپها، کمپرسورها، برجها، مبدلها و … اصلی ترین المانهای یک واحد فرایندی نفت و گاز می باشند این تجهیزات بنا برنیاز کارخانه یا واحد فرایندی یا تولیدی نفت و گاز می بایست سایز و شبیه سازی شوند تا مشخصات و دیتاشیت آنها در قالب مستندات پروژه تهیه و علاوه بر سفارش دقیق خرید، به عنوان مدار

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

کتاب شامل:

فصل اول - راکتور

انواع راکتور

راکتورهای ناپیوست Batch   

راکتورهای نیمه پیوسته Semi Batch  

راکتورهای مخلوطشونده  CSTR  

راکتورهای لوله ای Tubular Plug  

راکتورهای بستر ثابت Fixed Bed Reactor  

راکتورهای بستر سیال  Fluidized Bed Reactor  

مزایا و معایب بسترهای سیال برای عملیات صنعتی

 عملکرد راکتور

غلظت راکتور

 دمای راکتور

 واکنشهای گرماگیر

واکنشهای گرمازا

فشار راکتور

 فاز راکتور

بررسی راکتورهای پلیمریزاسیون

 انواع راکتورهای پلیمریزاسیون

 تعاریف و بیان تفاوتها

بررسی مشکلات فرایند پلیمریزاسیون

 افزایش ویسکوزیته

 حرارت زایی

 طراحی راکتور

فصل 2 برجها

Towers

 شرح و توصیف

 تقطیر

عوامل موثر بر تقطیر

 میزان مایع برگشتی

 شرایط خوراك ورودی

 جذب و دفع

 استخراج

برجهای تقطیر Distillation Columns  

برجهای سینیدار

سینیهای غربالی Sieve Tray  

سینیهای دریچهای Valve Tray  

سینیهای فنجانی Bubble Cap Tray  

برجهای پرشد  Packed Bed Tower  

 کاربرد برجهای تقطیر

 مشکلات موجود در برجهای تقطیر

 انواع برجهای استخراج

دستگاههای مخلوط کننده ته نشین کننده MixerSettlers  

برجهای استخراج پاششی و پرکن Spray and packed extraction towers  

برجهای دارای سینی مشبک Plate Tower  

برجهای استخراج صفحهای Baffle tower  

 برجهای استخراج همزن دار

استخراج کننده CM  

تماس دهنده استخراج کننده با دیسک چرخان RDC  

ستونهای ضربهای Pulsed Columns  

دستگاههای گریز از مرکز Centrifugal Extractors  

 کاربرد برجهای استخراج

 مشکلات موجود در برجهای استخراج

 برجهای جذب و دفع گاز

مشکلات موجود در برجها

فصل 3 - مبدلهای حرارتی Heat Exchangers

شرح و توصیف

 تقسیم بندی مبدلها

تقسیم بندی بر اساس خصوصیات سیالهایی که در مبدلها جریان دارد

تقسیم بندی بر اساسشکل ساختمانی

مبدلهای لولهای Tubular Heat Exchanger  

معایب مبدلهای لوله ای

مبدلهای پوسته و لوله Shell & Tube Heat Exchanger  

مزایای اینگونه مبدلها

قسمتهای اصلی این مبدلها

انتخاب محل عبور سیال ها

رسوب مبدلها Fouling  

تمیز کردن و نگهداری از مبدل Cleaning & Maintenance  

مبدلهای صفحهای Plate heat exchanger  

امتیازات و کاربردها

معایب

مبدلهای پره دار Fin Heat Exchangers  

فصل چهارم - ظرف تبخیر ناگهانی

Flash Drums

شرح و توصیف

 انواع ظروف تبخیر ناگهانی

 کاربرد ظروف تبخیر ناگهانی

 عیوب ظروف تبخیر ناگهانی

فصل پنجم - پمپ

Pump

شرح و توصیف

 تقسیم بندی پمپها

پمپهای سانتریفوژ

تقسیم بندی و انواع پمپ سانتریفوژ

شرایط عملکرد غیر عادی پمپ

پمپهای جابجایی مثبت

تقسیم بندی انواع پمپهای جابجایی مثبت

نحوه کار پمپها در سیستم

فصل ششم مخلوط کننده

Mixer

 شرح وتوصیف

 پره

 انواع اختلاط

مخازن همزن دار Stirred Tanks  

 انواع پره ها

برخی مفاهیم مهم در ارتباط با مخازن همزندار

و نحوه پیشگیری از آن Vortex  تولید گرداب

 اختلاط در طول جریان یا همزن ایستا

فصل هفتم - اکسترودر

Extruder

دسته بندی اکسترودرهای متداول

مشخصه های عمومی اکسترودر تک ماردونه

چگونگی جریان Mechanism of flow  

 مشخصه های عمومی اکسترودر دوماردونه

روشهای شکل دهی با استفاده از اکسترودر

فصل هشتم - شیر

Valve

 تقسیم بندی انواع شیرها

تقسیم بندی شیرها از نظر کاربرد و عملکرد

شیرهای قطع و وصل onoff  

شیرهای کنترل جریان Flow control  

شیرهای انحرافی Divert flow  

شیرهای قطع و وصل دو مرحله ای Tow stage shutoff  

شیرهای مخلوط کننده Blending  

شیرهای خطی Linear  

شیرهای کشویی Gate valve  

شیرهای گلوب Globe valve  

شیرهای زاویها Angle valve  

شیرهای دیافراگمی Diaphragm valve  

شیرهای پینچ Pinch valve  

شیرهای چرخشی Rotary valve  

شیرهای استوانهای Plug valve  

شیرهای گلولهای Ball valve  

شیرهای پروانها Butterfly valve  

 سایر شیرها

شیرهای یکطرفه Check valve  

شیرهای اطمینان Safety valve  

فصل نهم - فیلترها

Filters

 انواع فیلترها

 فیلترهای اتمسفریک

 فیلتر پرس

 فیلتر پوسته و لایه

فیلترهای خلاء

 فیلترهای سانتریفوژی

عیوب و موارد عدم مطلوب بودن فیلترها

فصل دهم - تبخیر کننده فیلمی

Film Evaporator

خصوصیات مایع

 تبخیرکننده های یکمرحله ای و چندمرحله ای

انواع تبخیرکننده

 تبخیرکننده فیلمی

تبخیرکننده با فیلم پایین رونده Falling Film  

تبخیرکننده های با فیلم بالارونده Rising Film  

تبخیرکننده های با فیلم نازك Thin Film  

فصل یازدهم - برجهای خنک کننده

Cooling Towers

تقسیم بندی انواع برجهای خنک کننده

برجهای خنک کن طبیعی

برجهای خنک کن طبیعی مدار بسته خشک

برجهای خنک کن طبیعی مدار باز تر

برجهای خنک کن مکانیکی

برجهای خنک کن مکنده

خصوصیات برجهای خنک کن

خصوصیات برجهای خنک کن مدار باز

کنترل پارامترها

 خصوصیات سیستم خنک کن مدار بسته

مشکلات عملیاتی برجهای خنک کننده

خوردگی

جلوگیری از خوردگی

 رسوب

 منابع ایجاد رسوب

 انواع رسوب

 میکروارگانیسمها

 کنترل میکروارگانیسمها در برجهای خنککننده

 کفکردن

فصل دوازدهم - غربال

Screen

غربال کردن

موارد استفاده غربالها

انواع غربال

 غربالهای ساکن

غربال گریزلی Grizzly  

 غربال ساکن شیبدار

 غربالهای متحرك

غربال نوسانی Vibrating Screen  

غربال گردان Trommel screen  

مشکلات غربالها Rotating  

فصل سیزدهم - جوش آورها

Boilers

 تقسیم بندی جوش آورها

جوش آورهای Fire tube  

 مزایای جوش آورهای فایر تیوب

 معایب جوش آورهای فایرتیوب

جوش آورهای Water tube  

مزایا و معایب جوش آورهای واترتیوب

 کنترل وکاربرد جوش آورها

فصل چهاردهم - جدا کنندههای سیکلونی

Cyclones

 انواع سیکلونها

موارد کاربرد سیکلونها

 عیوب و موارد عدم مطلوب بودن سیکلونها

فصل پانزدهم- خنک کننده های هوایی

مبدلهای هواخنک

Aircooled Heat Exchangers

 ابعاد مبدلهای خنک کننده هوایی

 انواع مبدلهای خنک کننده هوایی

کارکرد و تنظیم دستگاه با تغییرات دمای هوا

 مشکلات مبدلهای خنک کننده هوایی

فصل شانزدهم - کمپرسورها

Compressors

انواع کمپرسورها

کمپرسورهای سانتریفوژ Centrifugal compressors  

مزایای کمپرسورهای سانتریفوژ

 معایب کمپرسورهای سانتریفوژ

کمپرسورهای جریان محوری Axial Flow compressors  

 معایب کمپسورهای جریان محوری

کمپرسورهای رفتو برگشتی Reciprocating Compressors  

 مزایای کمپرسورهای رفت و برگشتی

 معایب کمپرسورهای رفت و برگشتی

 موارد و نکات مهم درکاربرد کمپرسورها

فصل هفدهم - انواع کنترلر

Controllers

 سیر تحولات سیستمهای کنترلی

 طراحی کنترلر

تنظیم کنترلر

روشهای مهم در طراحی کنترلر

سیستم مدار بسته Closed loop system  

خطا بر حسب زمان

کنترل پیشخور Feed Forward  

کنترلر Feed Forward/Feed Back  

انواع کنترلر

کنترل زنجیره ای Cascade  

قیمت فایل فقط 8,800 تومان

خرید

برچسب ها : دوره‎ ‎آموزشی‎ ‎تجهیزات‎ ‎فرآیندی , فصل اول راکتور , انواع‎ ‎راکتور , راکتورهای‎ ‎ناپیوست‎ Batch ‎ , راکتورهای‎ ‎نیمه‎ ‎پیوسته‎ Semi Batch ‎ , راکتورهای‎ ‎مخلوطشونده‎ CSTR ‎ , راکتورهای‎ ‎لوله‎ ‎ای‎ Tubular Plug ‎ , راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎ثابت‎ Fixed Bed Reactor ‎ , راکتورهای‎ ‎بستر‎ ‎سیال‎ Fluidized Bed Reactor ‎ , مزایا‎ ‎و‎ ‎معایب‎ ‎بسترهای‎ ‎سیال

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر